Szczegółowy regulamin kart podarunkowych

§ 1

 1. Karta Podarunkowa LuLu Fashion (dalej: „Karta”) jest wydawana w dwóch postaciach :
  • w postaci fizycznej karty z indywidualnym numerem, wysyłanej za pośrednictwem poczty Polskiej lub kurierskiej (wybór Kupującego), pozwalającej na realizację zakupów w sklepie internetowym LuLu Fashion lub bezpośrednio w salonie sprzedaży mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/1.
  • w postaci elektronicznej karty z indywidualnym numerem, wysyłanej drogą mailową na wskazany przez Kupującego adres mailowy, pozwalającej na realizację zakupów w sklepie internetowym LuLu Fashion lub bezpośrednio w salonie sprzedaży mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/1.
 2. W przypadku wysyłki postaci fizycznej karty dla kart o wartości do 399 złotych istnieje obowiązek opłaty kosztów związanych z transportem wg cennika wskazanego na stronie internetowej sklepu. Dla kart o wartości 400 złotych i więcej koszt transportu pokrywa sklep.
 3. Karta wydawana jest przez właściciela marki LuLu Fashion & Style firmę FHU Roche Adriana Okoń z siedzibą w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/3, NIP: PL9551477228, REGON : 812494290 (dalej: „Wydawca”).
 4. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”)
 5. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o następujących wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł oraz 400 zł, 500 zł, 600 zł, 750 zł i 1000 zł lub każda inna kwota zdefiniowana przez Kupującego. Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości
  nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
 6. Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 3 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 3. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 7. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.
 8. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

§ 2

 1. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w sklepie firmowym lub w sklepie internetowym, w której prawo to realizuje.
 2. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty tj. 12 miesięcy od dnia zakupu.
 3. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.
 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danym sklepie firmowym lub sklepie internetowym, inną formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową.
 5. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w sklepie firmowym lub w sklepie internetowym, w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.
 6. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, w danym sklepie firmowym Wydawcy mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d / 1, jest okazanie personelowi sklepu, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty.
 7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w sklepie internetowym sprzedawcy jest podanie indywidualnego numeru karty uprawniającego okaziciela do realizacji świadczenia/świadczeń na drodze jego wpisania w pole „Kupon rabatowy” i jego zatwierdzenia. Aktualna wartość karty upominkowej automatycznie obniży wartość składanego zamówienia.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp. lub podejrzenia co do autentyczności karty lub jej kradzieży. Sytuacja dotyczy obu form karty : fizycznej i elektronicznej.
 9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk z aktualną wartością Karty.
 10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w  sklepie firmowym oraz internetowym lulufashion.pl

§ 3

 1. Ryzyko kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty. Nabywca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy indywidualnego numeru karty, mając świadomość, że okaziciel numeru będzie mógł skorzystać ze świadczenia/świadczeń realizując zakupy za jego pośrednictwem w sklepie internetowym lub w punkcie sprzedaży produktów marki LuLu.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę lub indywidualny numer karty upoważniający do uzyskania świadczenia/świadczeń.
 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.
 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie).
  Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy (patrz Regulamin Odstąpienia od Umowy)

§ 3

 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów, w szczególności w zakresie dysponowania kartą lub elektroniczną wersją karty.
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
  www.lulufashion.pl
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2017 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart nabytych przez nabywców po tej dacie w terminie 12 miesięcy włącznie.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.