Category Archives: Regulaminy

Szczegółowy regulamin kart podarunkowych

§ 1

 1. Karta Podarunkowa LuLu Fashion (dalej: „Karta”) jest wydawana w dwóch postaciach :
  • w postaci fizycznej karty z indywidualnym numerem, wysyłanej za pośrednictwem poczty Polskiej lub kurierskiej (wybór Kupującego), pozwalającej na realizację zakupów w sklepie internetowym LuLu Fashion lub bezpośrednio w salonie sprzedaży mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/1.
  • w postaci elektronicznej karty z indywidualnym numerem, wysyłanej drogą mailową na wskazany przez Kupującego adres mailowy, pozwalającej na realizację zakupów w sklepie internetowym LuLu Fashion lub bezpośrednio w salonie sprzedaży mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/1.
 2. W przypadku wysyłki postaci fizycznej karty dla kart o wartości do 399 złotych istnieje obowiązek opłaty kosztów związanych z transportem wg cennika wskazanego na stronie internetowej sklepu. Dla kart o wartości 400 złotych i więcej koszt transportu pokrywa sklep.
 3. Karta wydawana jest przez właściciela marki LuLu Fashion & Style firmę FHU Roche Adriana Okoń z siedzibą w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d/3, NIP: PL9551477228, REGON : 812494290 (dalej: „Wydawca”).
 4. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”)
 5. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o następujących wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł oraz 400 zł, 500 zł, 600 zł, 750 zł i 1000 zł lub każda inna kwota zdefiniowana przez Kupującego. Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości
  nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
 6. Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 3 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 3. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 7. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.
 8. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

§ 2

 1. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w sklepie firmowym lub w sklepie internetowym, w której prawo to realizuje.
 2. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty tj. 12 miesięcy od dnia zakupu.
 3. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.
 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danym sklepie firmowym lub sklepie internetowym, inną formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową.
 5. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w sklepie firmowym lub w sklepie internetowym, w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.
 6. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, w danym sklepie firmowym Wydawcy mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 1 d / 1, jest okazanie personelowi sklepu, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty.
 7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w sklepie internetowym sprzedawcy jest podanie indywidualnego numeru karty uprawniającego okaziciela do realizacji świadczenia/świadczeń na drodze jego wpisania w pole „Kupon rabatowy” i jego zatwierdzenia. Aktualna wartość karty upominkowej automatycznie obniży wartość składanego zamówienia.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp. lub podejrzenia co do autentyczności karty lub jej kradzieży. Sytuacja dotyczy obu form karty : fizycznej i elektronicznej.
 9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk z aktualną wartością Karty.
 10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w  sklepie firmowym oraz internetowym lulufashion.pl

§ 3

 1. Ryzyko kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty. Nabywca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy indywidualnego numeru karty, mając świadomość, że okaziciel numeru będzie mógł skorzystać ze świadczenia/świadczeń realizując zakupy za jego pośrednictwem w sklepie internetowym lub w punkcie sprzedaży produktów marki LuLu.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę lub indywidualny numer karty upoważniający do uzyskania świadczenia/świadczeń.
 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.
 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie).
  Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy (patrz Regulamin Odstąpienia od Umowy)

§ 3

 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów, w szczególności w zakresie dysponowania kartą lub elektroniczną wersją karty.
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
  www.lulufashion.pl
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2017 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart nabytych przez nabywców po tej dacie w terminie 12 miesięcy włącznie.

Uproszczony regulamin kart podarunkowych

LuLu Fashion & Style umożliwia zakup kart upominkowych o wartości dowolnie zdefiniowanej przez kupującego lub o wartościach zdefiniowanych przez sklep tj.: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł oraz 400 zł, 500 zł, 600 zł, 750 zł i 1000 zł.

Jak zakupić kartę upominkową?
Aby zakupić taką kartę należy wybrać w/w kwotę i sfinalizować zamówienie poprzez jego opłacenie. Zostanie ona wysłana do osoby wskazanej przez Kupującego w postaci fizycznej karty z indywidualnym numerem lub formie elektronicznej na wskazany adres mailowy (wersja do samodzielnego wydrukowania). Termin ważności karty to 12 miesięcy od dnia jej zakupu.

W przypadku wysyłki postaci fizycznej karty dla kart o wartości do 399 złotych istnieje obowiązek opłaty kosztów związanych z transportem wg cennika wskazanego na stronie internetowej sklepu. Dla kart o wartości 400 złotych i więcej koszt transportu pokrywa sklep.

Jak dokonać płatności kartą upominkową?
Płacenie za zakupy za pomocą karty upominkowej jest niezwykle proste. Po dodaniu produktów do koszyka należy wprowadzić numer z karty w miejsce: „kupon rabatowy” oraz zatwierdzić. Kwota z zamówienia zostanie obniżona o kwotę z karty upominkowej. W przypadku wyboru produktu o wyższej wartości niż wartość karty, osoba wykorzystująca jednorazowy kod będzie stała przed koniecznością dopłaty różnicy pomiędzy aktualną wartością karty a wartością wybranego produktu spośród form zapłaty dostępnych na stronie stronie sklepu internetowego lub w punkcie sprzedaży.

Środki ostrożności!

Zachowaj szczególną ostrożność w posługiwaniu się kartą upominkową w szczególności, nie udostępniaj jej osobie trzeciej mogącej wykorzystać zapisany na niej numer i zrealizować zakup za jego pośrednictwem.

W żadnym razie nie udostępniaj indywidualnego numeru karty osobie/osobom, którym taki dostęp nie był dedykowany.

Niniejszy numer uprawnia do zakupu produktów oferowanych przez sklep www.lulufashion.pl i tylko tam może zostać zrealizowany.

Ważne informacje!

Karta upominkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia zakupu i nie podlega wymianie w całości bądź w części (po jej częściowym zrealizowaniu) na gotówkę.

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajkowej”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest FHU ROCHE Adriana Okoń z siedzibą w Goleniowie, przy ul. Nadrzecznej 1 d / 3, 72 – 100 Goleniów, NIP 9551477228.
 2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą „Promocja Mikołajkowa” na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego lulufashion.pl (dalej „Sklep”)
 6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych.
 7. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie: od 1 grudnia do 6 grudnia 2017 r. włącznie.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym lulufashion.pl
 2. Akcją Promocyjną są objęte wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie.
 3. Uczestnik, przy zakupie Produktów uzyskuje 50% rabatu na drugi oraz każdy kolejny, tańszy produkt znajdujący się w koszyku.
 4. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadną inną promocją, obniżką ceny oraz zakupu realizowanego przy użyciu jakiegokolwiek kodu mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej [email protected]
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin promocji dostępny jest na https://lulufashion.pl.
 2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin, jak i Akcja Promocyjna podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.