Regulamin Licytacji

LICYTANT

Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji.

LICYTACJA

Rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar.

 1. Licytant musi dokonać rejestracji konta celem uczestnictwa w licytacji.
 2. Zabrania się uczestnictwa w licytacji za pomocą kilku kont mailowych tej samej osoby. W razie stwierdzenia takowej sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji sprzedaży wylicytowanego produktu po wylicytowanej cenie.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wziął udział w Licytacji.
 4. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru.
 5. W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.
 6. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Aukcji do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta.
 7. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji.
 8. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia. Kwotę postępowania ustala każdorazowo Sprzedawca i może różnić się ona od poprzedniej licytacji.
 9. Sprzedawca ograniczył maksymalną wartość licytowanego Towaru do jego ceny rynkowej wskazanej w sklepie lulufashion.pl
 10. Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji :
  • na prośbę Licytanta albo,
  • gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta,
  • jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru.
 11. Zwycięzców Licytacji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Data zakończenia licytacji będzie widoczna dla uczestników przez cały okres trwania licytacji. O wynikach licytacji, każdy uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
 12. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie).
 13. Zwycięzca ma obowiązek sfinalizowania wygranej aukcji, w terminie 3 dni od momentu wygranej i otrzymania odpowiedniej informacji na wskazany przez Licytanta adres mailowy.
 14. W niniejszej wiadomości mailowej Zwycięzca otrzyma link, za pośrednictwem, którego zostanie przeniesiony do formularza zamówienia, w którym to będzie musiał dokonać wyboru formy zapłaty i transportu. Opcja płatna dodatkowo.