REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY 2017”

1 | POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest FHU ROCHE Adriana Okoń z siedzibą w Goleniowie, przy ul. Nadrzecznej 1 d / 3, 72 – 100 Goleniów, NIP 9551477228.
 2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą „Black Friday 2017” na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego lulufashion.pl (dalej „Sklep”)
 6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych.
 7. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie: od 24.11.2017 do 27.11.2017 r.

2 | WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

3 |ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym lulufashion.pl
 2. Akcją Promocyjną są objęte wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie.
 3. Uczestnik, przy zakupie Produktów uzyskuje :
  • 20% rabatu na pierwszy zakupiony produkt,
  • 40% rabatu na drugi tańszy produkt znajdujący się w koszyku,
  • każdy kolejny produkt objęty jest 20% rabatu.
 1. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadną inną nie wymienioną wyżej promocją, obniżką ceny oraz zakupu realizowanego przy użyciu jakiegokolwiek kodu mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

4 | ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt@lulufashion.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5 | POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin promocji dostępny jest na https://lulufashion.pl.
 2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin, jak i Akcja Promocyjna podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.